Som agil coach förespråkar jag teamarbete som en framgångsfaktor. Det som produceras blir bättre. Ett gott samarbete i teamet gör att man ständigt har någon att fråga om hjälp och man kan luta sig mot varandra när situationen blir tuffare.

Men, som jag antydde i mitt tidigare inlägg om stress, så finns det några andra perspektiv som är värda att belysa även kring teamarbete. Låt mig ge några exempel.

Stress och teamets utveckling

Generellt sjunker stressnivåer av meningsfulla sociala interaktioner, som t.ex. de som återfinns i ett välfungerande team. Här är ordet välfungerande en nyckel. Sociala interaktioner i ett dysfunktionellt eller ännu inte utvecklat team kan tvärtom upplevas som stressande. I Susan Wheelans IMGD (Integrative Model of Group Development), en spridd modell för grupputveckling, brukar man dela in grupputvecklingen i fyra faser. Studier (se till exempel den här svenska studien) visar att den upplevde stressen korrelerar negativt med hur långt gruppen kommit i sin utveckling. Alltså: teamarbete i sig är ingen garanti för låga stressnivåer. Tvärtom. För att undvika negativ påverkan av stress, måste teamet ta sig förbi de första utvecklingsfaserna.

Stress och roller

För nya teammedlemmar, innebär ofta den egna rollen en osäkerhet. Det här kan leda till så kallad rollstress. Begreppet beskriver vad som händer när förväntningar på en roll är motsägelsefulla, oklara eller för tunga (se till exempel den här omfattande studien). För medarbetare som är ovana vid att arbeta i ett team, är det inte konstigt om stress uppstår just på grund av att arbetsuppgifterna är diffusa, och kanske också på grund av att ansvarsområdet helt plötsligt blev mycket större. Omställningen kan vara stor! Man kan gå från att ha varit utvecklare som utfört arbete enligt kravspec, till att behöva prata med kund, utveckla, hjälpa yngre kollegor, testa och i slutet på varje sprint tvingas presentera vad man åstadkommit. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, 10 §, AFS 2015:4, har alla medarbetare rätt att veta vad som förväntas av dem och vad som ingår i rollen. Men svaret är sällan, som jag skrivit om tidigare, en utförlig rollbeskrivning. Istället är en bättre övning att man öppnar upp frågan i gruppen, och diskuterar med sina teammedlemmar. Diskutera kring era roller. Gör jag rätt saker? Borde jag göra någonting annat? Vad tycker ni? Vad känner ni?

Stress och backlogg

Agila arbetssätt använder sig av en prioriterad backlogg. Noggrann planering för närmaste tidsperioden tillsammans med mer övergripande planering över en längre tidshorisont ger möjlighet till framförhållning. Om man arbetar i sprintar, kan man genom att estimera och göra uppföljning av utfört arbete öka förutsägbarheten och styra mängden arbete under kommande sprint. Dessa tre saker – prioritering, framförhållning och förutsägbarhet – minskar potentiellt sett stressen i och runt omkring teamet.

Men om teamet och produktägaren inte förstår eller ignorerar någon av komponenterna, finns det risk för ökade stressnivåer i teamet. Utan prioritering finns risken att teamet producerar fel saker. Utan framförhållning kan man tvingas till övertidstimmar och nödlösningar inför en release som smög sig på. Utan förutsägbarhet är det lätt att teamet tar på sig för mycket eller för lite arbete.

Stress och arbetsmiljö

En dålig arbetsmiljö korrelerar starkt med stress – det gäller såväl den psykosociala som den fysiska miljön. Faktorer som temperatur, ljus och luftkvalitet påverkar och ska tas i beaktande när man väljer teamrum. Men kanske den enskilt största stressorn i ett team är ljud och buller. Andras konversationer, telefoner som ringer, musik: allt oönskat ljud är förstör fokus, är irriterande, och kan i förlängningen bygga på skadlig stress. (Läs mer här.) För att stävja detta, är det oerhört viktigt både att man visar hänsyn mot varandra i teamet, men också att man vågar ta upp och prata med varandra om det.

Slutord

Som agil coach eller scrum master, är stressbegreppet någonting som man bör känna till.

Utbilda era team! Med kunskap finns också möjlighet att prata om det i teamet, och att arbeta med förebyggande åtgärder. Kanske är det ett framtida ämne för ett retrospektiv.

Utbilda era chefer! De borde redan känna till det här, men man glömmer lätt. Den fysikaliska arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, och det bör finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser.